RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W „DĘBOWYM PARKU”
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manamedica Centrum Medyczne Sp z o o s.k, z siedzibą w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 13, 56-100 Wołów;
 
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@manamedica.pl;
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ponadto aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia prowadzony jest monitoring wizyjny w budynku Manamedica Centrum Medyczne Sp z o o s.k.
Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni. Odbiorcami zapisów monitoringu będą : zewnętrzna obsługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w wymaganym zakresie - organy administracji państwowej, (uprawnione do tego z mocy prawa) podmioty upoważnione przez Panią/Pana oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dokumentacja medyczna będą przetwarzane i przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w granicach prawa z ograniczeniem wynikającym z innych przepisów prawa.
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.